Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Aktuality

Proběhl druhý ročník odborné konference HLUK 2010

22. 3. 2011

Druhý ročník odborné konference HLUK 2010 se uskutečnil 10. listopadu 2010 v pražském Konferenčním centru na Pankráci.

Setkání odborníků, kteří se zabývají problematikou hluku či oblastmi s ní spojenými, opět udělili záštitu MUDr. Michael Vít, Ph. D., hlavní hygienik České republiky a náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví, a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Tato jednodenní akce navazovala na první, velice úspěšný ročník konference HLUK, konaný v loňském roce. Snažila se definovat hlavní problémy hlukové zátěže související s dopravou a nastínit hlavní kroky ke snižování nepříznivých dopadů na životní prostředí.

Konference hostila mnoho význačných osobností. Ministerstvo zdravotnictví reprezentovala MUDr. Anežka Sixtová, ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví. „I my vnímáme, že hluk je obrovský problém. A jakékoliv změny limitů hluku jsou přijímány jak odbornou, tak laickou veřejností s velkou dávkou emocí. V loňském roce na této konferenci MUDr. Michael Vít slíbil novelu nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na tento slib nezapomněl - v letošním roce ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh nového nařízení vlády. Tímto nařízením se upravují jednak hygienické limity pro hluk z dopravy a jeho další část se týká úpravy přípustných expozičních limitů pro vibrace - pro pracovní prostředí. Toto nařízení vlády bylo připraveno již na jaře, ale pak byly práce na něm přerušeny. V současné době pan ministr zdravotnictví po dohodě s ministrem dopravy dal pokyn k tomu, aby byl znovu připraven návrh tohoto nařízení. Pokud bude návrh schválen, mělo by nařízení nabýt účinnosti v prvním čtvrtletí roku 2011,“ uvedla MUDr. Sixtová na úvod konference.

„Dalším právním předpisem, který se bude v nejbližší době novelizovat, je zákon 258 o ochraně veřejného zdraví a všechny změny, které v něm budou připraveny, se budou týkat problematiky hluku. Do této novely se navrhuje vložit text původního nařízení vlády, který byl z nařízení vypuštěn a který, si myslíme, je velmi důležitý. Je to tzv. výjimkový paragraf, ve kterém se umožňuje vlastníku pozemní komunikace nebo dráhy, pokud nemůže dodržet hygienické limity ve venkovních chráněných prostorech, provést taková protihluková opatření, které zajistí dodržení hlukových limitů alespoň uvnitř chráněných prostor,“ dokončila MUDr. Sixtová.

„Tato konference má již, dá se říci, svou tradici, a nás nesmírně těší, že se problematika hluku takovýmto způsobem řeší,“ zhodnotil význam konference HLUK Ing. Gustav Slamečka, MBA, ředitel SFDI, v úvodní zdravici.

Ing. Josef Novobilský, náměstek generálního ředitele SŽDC, s.o. pro provozuschopnost dráhy, přítomným ve své zdravici zdůraznil: „Je třeba si uvědomit, že sebelepší železniční infrastruktura nemůže zabezpečit trvalé snížení hlukové zátěže. Neboť jsou to právě kolejová vozidla dopravců, v případě osobní i nákladní dopravy, která svou technickou zastaralostí značnou měrou přispívají ke stávající hlukové zátěži.“

V úvodu rovněž vystoupil Ing. Michael Nohlejl, ředitel společnosti ALGON, a. s., generální partner konference a informoval o činnosti této společnosti v souvislosti s bojem s hlukovou zátěží.

Přednáška Ing. Tomáše Hellmutha, CSc., (Zdravotní ústav Pardubice) s příznačným názvem: Hygienické limity hluku na věčné časy? se zabývala možnými změnami právě v limitech hluku. „Hygienické limity nejsou čistě vědeckou záležitostí. Jsou politickým normativním aktem, mohou podléhat změnám,“ řekl Ing. Hellmuth.

O problematice hodnocení zdravotních rizik expozice hluku hovořila Ing. Dana Potužníková (Zdravotní ústav Ostrava). Dále o problematice hluku promluvil Petr Hejl starosta městské části Praha-Suchdol, a to z pohledu obyvatel této městské části, kteří jsou obtěžováni především hlukem z letecké a automobilové dopravy. „Ochrana zdraví je při plánování výstavby dopravní infrastruktury i pozemních staveb chápána bohužel spíše jako brzda,“ sdělil starosta.

Řešením dopadu hluku ve městech se zabýval Ing. Libor Ládyš (EKOLA Group). Hovořil o možnostech snižování hlukové zátěže pomocí stavebně-technických protihlukových opatření.

Ing. Petr Hofhansl, Ph. D. (Cityplan, s. r. o.) představil prognostické modely intenzit dopravy jako zdroj dat pro imisní hlukové studie. Tuto problematiku názorně osvětlil na příkladu případové studie z roku 2009 obchvatu města Rokycany.

Měření hlučnosti povrchů vozovek a jejich vlivem na dopravní hluk se ve svém příspěvku věnoval Ing. Vítězslav Křivánek, Ph. D. z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. z Brna. V rámci přednášky byly prezentovány výsledky měření hlučnosti vozovek pomocí metod SPB, CPX - příkladem bylo měření hlučnosti povrchů tunelů na novém úseku Pražského okruhu, či povrchů na odpočívce Křenovice na dálnici D1. Dále se posluchači dozvěděli aktuální závěry z měření projektu TEMPO 30, které představují dopravně organizační protihlukové opatření.

Ing. Jana Gottwaldová a Ing. Ondřej Dašek z Vysokého učení technického v Brně prezentovali nízkohlučné kryty vozovek v praxi. V rámci diskuse byl největší zájem o informace spojené s údržbou těchto speciálních vozovek. „V plánu je koupit drenážní vůz na očistu těchto speciálních vozovek. Zatím je možné využívat klasický čisticí vůz, pro hrubé čištění pak klasický stroj s kartáči,“ reagovala Ing. Gotwaldová.

Projektanty reprezentoval Ing. Aleš Hanslík (Dopravoprojekt Ostrava) s přednáškou o přípravě nových silničních staveb ve vazbě na hlukovou zátěž v centru měst. Jako příklady uvedl stavbu Nové Karoliny v Ostravě či obchvat města Albrechtice.

V rámci problematiky řešení dopadů hluku - pomocí protihlukových stěn (PHS) vystoupil Ing. Karel Havlíček, ředitel řízení výdajů SFDI. Hovořil o financování výstavby PHS. Architektonickým ztvárněním protihlukových stěn se zabýval ing. Arch. Petr Šafránek (Architektonický a projekční ateliér). Účastníky konference seznámil s mnoha zajímavými realizacemi ze své bohaté praxe při výstavbě dopravních staveb. S dalšími ukázkami zajímavě pojatých protihlukových stěn vystoupili představitelé společností, které se zabývají právě výrobou a výstavbou těchto staveb. Tomáš Váňa, vedoucí obchodního oddělení ze společnosti Rieder Beton, spol. s r. o., a Ing. Josef Volek, vedoucí prodeje protihlukových opatření (VELOX-WERK s. r. o.).

Problematiku staré hlukové zátěže při výstavbě železniční infrastruktury zmapovala Ing. Jarmila Karnecká z oddělení životního prostředí SŽDC, s. o. Zejména se věnovala legislativní problematice možnosti použití korekce pro starou hlukovou zátěž v rámci modernizace železničních tratí ve stávající stopě.

Druhý ročník konference uzavřel Ing. Jan Jaroš, ředitel a jednatel společnosti DOSKA Česká Lípa s informacemi o možnostech snížení hluku a opotřebení u zdroje hluku v kolejové dopravě s využitím nové technologie WONROSTM. „Díky této technologii se životnost kolejnic prodlouží dvoj- až třínásobně,“ sdělil Ing. Jaroš.

Konference HLUK 2010 hodnotila problémy s hlukem od silniční, železniční i letecké dopravy v plné šíři. Účastnili se jí nejen význačné osobnosti v této oblasti a špičkoví odborníci ze zdravotních ústavů vysokých škol a výzkumných ústavů, ale také rovněž zástupci firem, zabývajících se bojem proti hluku v praxi. A co je důležité, tentokrát byla přítomna i „druhá strana mince“ - představitelé obyvatel zasažených hlukem -konkrétně z Prahy Suchdola a dále Běchovic, kteří řeší těžkosti spojené s nadměrným hlukem v rámci budoucí výstavby Pražského okruhu v těchto oblastech. Potřebnost pořádání takovéto konference potvrdily časté diskuse nad problematikou ať již v rámci přednáškového programu, či během přestávek.

Další informace informací získáte na stránkách konference: www.hluk2010.cz.

Zdroj: Silnice a železnice. Autor: Mgr. Ludmila Doudová.  


Partnerské servery

Portál Změna klimatu

stromy.arnika.org