Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Limity

Limity pro přítomnost znečišťujících látek v ovzduší jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

Imisní limity se dělí do několika kategorií – existují např. limity pro ochranu zdraví lidí nebo limity pro ochranu ekosystémů a vegetace – a tyto limity jsou stanoveny pro různě dlouhé časy (od jedné hodiny až do jednoho roku). U každého limitu je také stanoven přípustný počet překročení limitu během jednoho kalendářního roku.

Příklady přípustných imisí některých látek, které jsou součástí výfukových plynů:

znečišťující látka limit (v mikrogramech na m3) Tolerovaný počet překročení limitu za rok
oxid siřičitý (1 hodina) 350 24
oxid dusičitý (1 hodina) 200 * 18
oxid siřičitý (24 hodin) 125 3
oxid dusičitý (1 rok) 40 * -
oxid uhelnatý (maximální denní osmihodinový průměr) 10.000 -
PM10 (24 hodin) 50 35
PM10 (1 rok) 40 -
benzen (1 rok) 5 * -
olovo (1 rok) 0,5 -

* pro oxid dusičitý a benzen jsou pro roky 2006-2009 dále stanoveny meze tolerance – ty se postupně snižují tak, aby dosáhly nulové hodnoty a platil tedy uvedený limit

Jemné prachové částice

Od roku 2014 plánuje Evropská unie zavedení limitů pro jemné prachové částice o velikosti 2,5 mikrometrů, tzv. PM2.5, které jsou zdraví ještě škodlivější než PM10, neboť se nezachycují na sliznicích a chloupcích v dýchacích cestách, dostávají se hlouběji do plicních sklípků a pronikají snáze do krevního oběhu. Limit má být 25 mikrogramů/m3. Vážná zdravotní rizika hrozí však již při polovičních hodnotách. Rozsáhlý vědecký výzkumný program (CAFE – Clean Air for Europe = Čistý vzduch pro Evropu) doporučil stanovení limitu mezi 12 a 20 mikrogramy/m3.


Partnerské servery

Portál Změna klimatu