Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Odpovědné orgány a jejich povinnosti

Státní dozor nad ochranou zdraví před hlukem vykonává na centrální úrovni Ministerstvo zdravotnictví, na místní pak krajské hygienické stanice. U hluku ze silniční dopravy jsou významnými orgány také vlastníci komunikací právně zodpovědní za vznik nadměrného hluku. Jsou to:

 • Ředitelství silnic a dálnic (dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy)
 • kraje (silnice II. a III. třídy)
 • obce a města (místní komunikace – nenechte se zmást, i čtyřproudá magistrála ve městě může být zatříděna jako místní komunikace)

Akční plány Evropské unie – úkol Ministerstev zdravotnictví a dopravy

První návrhy akčních plánů byly zveřejněny! Jsou k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy.

Šestý environmentální akční program Evropské unie si dal za úkol podstatně snížit počet lidí, kteří jsou ohroženi dlouhodobým hlukem, včetně hluku z dopravy. Byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2002/49/EC. Na jejím základě musí jednotlivé státy EU vypracovat strategické hlukové mapy a akční plány. Konkrétně má Ministerstvo zdravotnictví zpracovat:

 • do 30. června 2007 strategické hlukové mapy pro:
  • okolí hlavních pozemních komunikací (silnice s více než 6.000.000 průjezdy za rok, je jich asi 1.500 km)
  • okolí hlavních železničních tratí (železnice s více než 60.000 průjezdy za rok, je jich asi 300 km)
  • okolí hlavních letišť (Praha – Ruzyně)
  • aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli (Praha, Brno, Ostrava)
 • První část hlukových map již byla zpracována a zveřejněna. Podrobnosti ZDE. Do 30. června 2012 strategické hlukové mapy pro aglomerace s nad 100.000 trvale bydlícími obyvateli

Podrobnosti o hlukovém mapování obsahuje vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě.

Strategické hlukové mapy dále musejí být nejdéle každých 5 let aktualizovány. Na jejich základě pořizuje Ministerstvo dopravy a krajské úřady akční plány, které by měly:

 • obsahovat konkrétní opatření k odstranění příčin nadměrného hluku včetně časového plánu jejich uskutečnění
 • zajistit zachování tichých oblastí – tj. oblastí, které nejsou rušeny hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit

Příprava akčních plánů by měla proběhnout za účasti veřejnosti.

Krajské hygienické stanice

Jejich úkolem je dohlížet na dodržování hlukových limitů a řešit případy, kdy dojde k jejich překročení. V takovém případě mohou buď uložit sankce, pozastavit provoz zdroje hluku nebo na žádost původce hluku udělit časově omezenou výjimku (viz také hlukové limity)


Partnerské servery

Portál Změna klimatu

stromy.arnika.org